Anàlisi de normativa: Llei 11/2020 que limita els preus del lloguer

A continuació fem un resum sobre la nova Llei que regula la contenció i la moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Fachada

Tabla de contenidos

A continuació fem un resum sobre la nova Llei que regula la contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

Dilluns passat es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Llei 11/2020 de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016 relatives a la protecció del dret a l’habitatge, vigent des de dimarts 22, exceptuant:

 1. a) Habitatges de nova edificació.
 2. b) Habitatges resultants d’un procés de gran rehabilitació.

Per a aquests dos casos, l’entrada en vigor d’aquesta llei tindrà efecte passats 3 anys des de la seva entrada en vigor.

Després de l’anunci del passat Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, on es regulava sobre els “grans tenidors” d’habitatges, el Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, així com el posterior Decret Llei 15/2020 de 21 de abril de mesures urgents per donar suport a l’economia i l’ocupació, on es regulava sobre les moratòries exigibles en el lloguer d’habitatges i locals, el Parlament de Catalunya regula aquesta nova llei que té com a objectiu principal regular les rendes dels contractes d’habitatge que:

 1. a) Constituiran l’habitatge habitual del llogater.
 2. b) Que l’habitatge estigui situat en una àrea declarada de “mercat tens”.

Àrea amb mercat d’habitatge tens

Segons s’estableix a la llei, es consideraran “àrea de mercat tens” aquells municipis o part d’ells on es troba en risc la provisió suficient d’habitatges de lloguer a la població que el faci assequible. Això succeirà quan es doni qualsevol d’aquestes situacions:

 1. a) Que el preu del lloguer experimenti un increment sostingut clarament superior respecte de la mitjana de la resta del territori de Catalunya.
  b) Que la càrrega mitjana del cost del lloguer al pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys.
  c) Que els preus del lloguer de l’habitatge hagin experimentat, en els últims cinc anys abans de la declaració de la zona com a de “mercat tens” un creixement interanual superior com a mínim en tres punts percentuals a l’IPC a Catalunya.

Declaració transitòria de municipis com a “àrea de mercat tens” d’habitatges

Es declaren de forma provisional totes aquelles zones amb un increment dels preus superior al 20% entre els anys 2014 i 2019 (poblacions amb +20.000 habitants).
La durada de la declaració és provisional (un any), a partir d’aleshores, deixarà de tenir efecte o s’establirà una nova declaració per part del municipi o òrgan competent.

Òrgans competents per a la declaració “d’Àrea de mercat tens”

Els òrgans competents per determinar una àrea de mercat tens són:

 1. 1. Generalitat de Catalunya. Òrgan competent en la matèria (Agència de l’habitatge de Catalunya).
  2. Ajuntament de Barcelona.
  3. Àrea metropolitana, mitjançant el Consell metropolità.

Determinació de nova renda amb l’entrada en vigor de la llei

La renda pactada als contractes d’arrendament d’habitatge que s’hagin de celebrar a zones declarades de “mercat tens” estarà subjecta a les condicions següents:

 1. a) NO pot superar el preu de referència publicat per l’òrgan competent.
  b) NO pot superar l’últim preu de referència consignat a l’últim contracte d’arrendament celebrat, sempre que l’habitatge hagi estat arrendat durant els últims 5 anys, abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Preu índex de referència

Per a la determinació del preu de l’índex de referència, publicat per l’òrgan competent, és a dir, l’Agència de l’habitatge de Catalunya, es tenen en compte immobles anàlegs basant-se en les dades del Registre de finances de lloguers de finques urbanes. Es discriminen les àrees superiors i inferiors.
Caldrà adjuntar al contracte l’índex de referència publicat, així com l’estudi realitat amb data de signatura o subscripció del contracte d’arrendament.
En cas d’acordar una renda diferent de l’establerta a l’índex de referència, degut a les característiques específiques de l’immoble, i per acord exprés entre les parts, es podran establir increments o minoracions de l’import de la renda, amb un màxim del 5%. Aquesta modificació s’haurà d’acreditar, essent com a mínim tres d’aquestes característiques:

 1. a) Ascensor
  b) Aparcament
  c) Habitatge moblat
  d) Sistema de calefacció o aire condicionat
  e) Zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí o terrat
  f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs
  g) Servei de consergeria
  h) Vistes especials

En cas que la renda vingui condicionada per un lloguer anterior (durant 5 anys), i quan s’ha de conservar la mateix per al següent contracte, l’arrendador haurà d’informar responsablement el llogater per escrit de l’import de la renda. El llogater, un cop signat el contracte, tindrà accés, amb prèvia autorització del propietari, al registre de Finances.

Habitatges d’obra nova o gran rehabilitació

Durant 5 anys a comptar des del certificat de final d’obra, l’import de la renda NO podrà superar l’àrea superior de l’índex de referència.

Reemborsament de quantitats percebudes en excés.

El llogater tindrà dret al cobrament d’aquestes quantitats, més els interessos corresponents, incrementant l’interès legal en 3 punts percentuals.

Modificacions Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge

Infraccions greus:

 1. a) Incrementar en un 20% el preu màxim establert en aquesta llei per part de l’arrendador.
  b) Ocultar la situació de l’immoble en “mercat tens” a la part arrendatària o el preu de l’índex de referència.

Infraccions lleus:

No informar del preu de l’índex de referència o del contracte d’arrendament anterior a:

 1. a. Les ofertes de lloguer o publicacions.
  b. El contracte d’arrendament.

Contracte d’arrendament vigent a l’entrada en vigor d’aquesta llei

Per als contractes vigents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, no serà d’aplicació. Es regiran per la llei anterior. En cas de novació de les condicions, que representin una modificació de la durada o de la renda, sí serà d’aplicació.

Si tenen algun dubte o comentari no dubtin a contactar-me, estem a la seva disposició.

Una cordial salutació,

Daniel Bros Ruiz

Multi-Family Office (MFO) Director

Tel:+34 932 387 826

Perfil de Linkedin


Vídeo Resum – Anàlisi nova Llei 11/2020

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?