Què és el model 600 a Catalunya i qui té l’obligació de presentar-lo?

Descobreix l'intricat món fiscal català amb la nostra anàlisi del Model 600 de Catalunya. Des de Proddigia, explorem aquest formulari crucial emès per la Generalitat, desentranyant les seves complexitats tributàries. Qui té l'obligació de presentar-ho i per què és vital per a les transaccions immobiliàries i financeres a Catalunya? Submergeix-te en la trama tributària, des de la base imposable fins als subjectes passius, i comprèn les tarifes i tipus impositius d'aquest document.
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
modelo 600 catalunya

Tabla de contenidos

Avui analitzarem una part de complex món fiscal. En concret el Model 600 de Catalunya, una peça fonamental per a les transaccions immobiliàries i financeres. Des de *Proddigia ens submergirem en l’essència d’aquest document essencial emès per la Generalitat i les seves complexitats tributàries.

Entenem que comprendre el Model 600 de Catalunya és fonamental per a aquells que participen en operacions crucials a la regió. Permet-nos guiar-te a través de la trama tributària, on la base imposable i els subjectes passius revelen l’essència de cada transacció. 

Posa’t en contacte amb nosaltres si tens dubtes sobre les tarifes i els tipus impositius del Model 600 de Catalunya o qualsevol altre concepte que no tinguis clar. La nostra agència immobiliària està al teu servei per a aconseguir una transformació del mercat immobiliari. 


Què és el Model 600 de Catalunya?

El Model 600 a Catalunya és un document essencial en l’àmbit fiscal que emet la Generalitat. Delinea les transaccions immobiliàries i financeres que es produeixen a la regió. Aquest formulari actua com un mitjà de declaració i liquidació dels impostos sobre actes jurídics documentats, un tribut directament lligat a una varietat d’operacions legals: 

 1. En l’àmbit de préstecs i crèdits hipotecaris, així com en cessions, cancel·lacions i declaracions d’obra nova, el Model 600 destaca com l’eina essencial per a liquidar impostos. La seva rellevància s’amplifica en operacions immobiliàries, com a segregació, divisió i extinció de condomini, on reflecteix i liquida responsabilitats fiscals.
 2. En el terreny financer, el Model 600 juga un paper crucial en préstecs amb garantia i arrendaments financers. Les tarifes varien segons la transacció, vinculant directament la documentació d’aquests actes amb les obligacions tributàries corresponents.

Base imposable i subjectes passius en el model 600: entenent la trama tributària

En l’àmbit del Model 600, on convergeixen transaccions immobiliàries i financeres, la relació intrínseca entre la base imposable i els subjectes passius estableix la trama tributària. Explorar aquesta connexió és essencial per als qui participen en aquest entorn fiscal complex.

La base imposable és el pivot que determina la quantia subjecta a impostos, especialment en documents notarials vinculats a transmissions immobiliàries. En termes generals, s’estableix com el valor declarat, subjecte a verificació administrativa. La seva rellevància s’intensifica quan es valora en funció de béns immobles, garantint un valor concorde a la normativa.

Dins d’aquest context, identificar qui assumeix la càrrega tributària, és a dir, el subjecte passiu, llança llum sobre les diferents transaccions i situacions tributàries:


Novació i cessió

En la novació, el prestador assumeix la càrrega tributària, mentre que en la cessió de préstecs hipotecaris, la responsabilitat recau en qui adquireix el préstec.


Cancel·lació d’hipoteques

En operacions de cancel·lació hipotecària, el subjecte passiu és qui adquireix el bé i sol·licita el document notarial o actua en interès del destinatari del document.


Declaració d’obra nova i operacions immobiliàries

La base imposable varia segons la transacció i recau sobre qui realitza l’operació immobiliària. En declaracions d’obra nova, es pren el cost declarat. En operacions com a segregació, divisió o extinció de condomini, la base imposable s’estableix segons el valor dels béns involucrats.


Préstecs i arrendament financer

En documents relacionats amb préstecs amb garantia i arrendaments financers, la base imposable es calcula considerant el capital garantit, interessos i altres conceptes associats.


Transmissions subjectes a IVA

La base imposable es determina considerant el major valor entre el valor de referència, el valor declarat o el preu pactat. Per a immobles sense valor de referència, s’utilitza el valor declarat, el preu pactat o valor de mercat. En aquests casos, el subjecte passiu és qui ven o transfereix el bé. 


Segregació, divisió, agregació i agrupació de finques

La base imposable es determina pel valor de la finca o finques involucrades en cada operació. Qui realitza l’operació de segregació, divisió, agregació o agrupació de finques, usualment el propietari o aquell amb drets sobre les finques involucrades, és el subjecte passiu. 


Extinció de condomini

La base imposable és el valor de la participació assignada al cotitular que no era titular previ a l’extinció. 


Arrendament financer

La base imposable abasta la suma de totes les quotes periòdiques, incloent-hi capital i interessos. L’escriptura d’exercici anticipat d’opció de compra es valora segons el preu establert en el contracte.


Posposició, millora i igualació de rang d’hipoteques

La base imposable es determina per l’import total de la responsabilitat assignada al dret que empitjora de rang en posposició i millora de rang. En igualació de rang, s’utilitza l’import total de la responsabilitat del dret de garantia establert en primer lloc.


Tarifes i tipus impositiu

El Model 600 es regeix per tarifes específiques i tipus impositius que varien segons la naturalesa de l’operació. 

Al llarg de la història, aquests tipus impositius han anat canviant. Entre el 24 de març de 2012 i el 30 de març de 2017, el tipus impositiu per a agrupació, segregació i agregació d’immobles (codi AJ0) era del 1,8%. A més, per a formalització o modificació de préstecs o crèdits hipotecaris (codi *AJP), entre el 24 de març de 2012 i l’11 de juliol de 2019, el tipus impositiu era del 1,5% (codi AJ6).

A continuació, enumerem les tarifes i els tipus impositius corresponents actuals:

Tipus impositiu: 0,1%

 • Adquisició d’habitatges declarats protegits (codi *AAH).
 • Préstecs hipotecaris atorgats per a l’adquisició d’un habitatge declarat protegit, per a fets imposables reportats fins al 15.11.2018 (codi *APH).
 • Constitució i modificació de drets reals a favor d’una Societat de Garantia Recíproca amb domicili social a Catalunya (codi AJ9).

Tipus impositiu: 0,5%

 • Préstec hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual d’una persona de 32 anys o menys, per a fets imposables reportats fins al 10.11.2018 (codi *AJJ).
 • Préstec hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual d’una persona que tingui la consideració legal de persona amb discapacitat igual o superior al 33%, per a fets imposables reportats fins al 10.11.2018 (codi *AJM).

Tipus impositiu: 1,5%

 • Agrupació, segregació i agregació d’immobles (codi AJ0).
 • Declaració d’obra nova (codi AJ1).
 • Divisió horitzontal de finques (codi AJ2).
 • Adjudicacions derivades de les dissolucions de comunitats de béns no subjectes a *TPO (codi AJ3).
 • Transmissions subjectes a IVA (codi AJ4)
 • Modificació de préstec no hipotecari, cancel·lació d’hipoteca i altres garanties (codi AJ7).
 • Constitució d’hipoteca inversa (codi *AIC).
 • Modificació, subrogació i cancel·lació d’hipoteca inversa (codi *AIM).
 • Altres actes jurídics documentats (codi AJ8).

Tipus impositiu: 2,5%

Renúncia a l’exempció d’IVA (codi AJ5).


Obligació de presentar el model 600


L’obligació de presentar el Model 600 recau en aquells involucrats en operacions subjectes a aquest impost, com a compradors, prestadors, o els qui realitzin operacions immobiliàries i financeres especificades en el model.

Existeixen excepcions i casos específics que poden eximir de l’obligació de presentar el Model 600. Per exemple, la bonificació del 100% de la quota gradual de *AJD en escriptures d’extinció de condomini en les quals també s’acorda separació, divorci o extinció d’unions estables de parella.

Procés de presentació i documentació necessària 

Complir amb aquests passos i disposar de la documentació requerida facilitarà el procés de presentació del Model 600 i garantirà la seva correcta tramitació davant l’Agència Tributària de Catalunya.

Passos per a presentar el Model 600

1. Descarregar el Model 600 des de la pàgina web de l’Agència Tributària de Catalunya o recollir-ho en les seves oficines.

2. Emplenar el Model 600 amb la informació corresponent a l’operació realitzada, assegurant-se de proporcionar dades precises i completes.

3. Calcular la taxa impositiva aplicable segons la naturalesa de la transacció i realitzar el pagament corresponent. Aquest pas pot realitzar-se a través d’entitats bancàries autoritzades.

4. Signar el formulari de manera electrònica o presencial, segons les opcions disponibles i el mitjà utilitzat per a la presentació.

5. Lliurar el formulari degudament emplenat i signat, juntament amb el comprovant de pagament de la taxa, en les oficines de l’Agència Tributària de Catalunya o mitjançant la plataforma electrònica habilitada.

6. Obtenir un justificant de presentació com a confirmació que el Model 600 ha estat rebut per l’administració tributària.

Documents requerits

1. Document Nacional d’Identitat (DNI), NIE (Número d’Identificació d’Estranger) o un altre document oficial que acrediti la identitat de les parts involucrades.

2. Contracte, escriptura pública o un altre document que recolzi l’operació realitzada i proporcioni la informació necessària per a completar el Model 600.

3. Justificant d’haver realitzat el pagament de la taxa corresponent, emès per l’entitat bancària autoritzada.

4. En cas de presentació electrònica, comptar amb signatura electrònica avançada. Per a presentació presencial, signar el formulari de manera manuscrita.

5. Comprovant que acrediti el pagament de la taxa impositiva aplicable a l’operació, emès per l’entitat bancària.

6. En alguns casos, pot ser necessari presentar certificats addicionals que recolzin la informació proporcionada en el Model 600, depenent de la naturalesa específica de la transacció.


Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

Us de cookies

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.

Política de cookies
¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?