Modificació de l’Impost de la plusvàlua municipal

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Proddigia _ Plusvalía_municipal

Tabla de contenidos

Què diu la nova llei sobre la modificació de l’impost de la plusvàlua municipal?

El Govern mitjançant el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, ha aprovat, amb vigència des del 10 de novembre 2021, la modificació de l’Impost de plusvàlua municipal que paguen tots els propietaris en vendre un immoble.

Aquesta nova norma reguladora té per origen la recent sentència del Tribunal Constitucional núm. 182/2021 i altres anteriors ja dictades per aquest tribunal en els anys 2017 i 2019 sobre aquesta mateixa qüestió.


Les sentències del 2017 i 2019 ja venien marcant precedents…

La *STC 59/2017 va concloure que era inconstitucional exigir l’impost de plusvàlua en aquells supòsits en els quals sotmet a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, és a dir, quan es transmet el terreny per un valor inferior al d’adquisició.

D’altra banda, la *STC 126/2019 va declarar que l’impost de plusvàlua és inconstitucional en aquells casos que la quota a satisfer és superior a l’increment patrimonial realment obtingut pel contribuent, és a dir quan es paga per l’impost un import superior a la plusvàlua realment produïda.

La finalitat de la reforma és adequar aquest tribut al principi de capacitat econòmica. Això és, donar compliment a l’art. 31, 1 de la Constitució que impedeix que el legislador estableixi tributs la matèria o l’objecte dels quals imposable no constitueixi una manifestació de riquesa real o potencial. Per tant, no s’autoritza gravar riqueses merament virtuals o fictícies i, en conseqüència, inexpressives de capacitat econòmica. 

I precisament això era el que han estat fent els Ajuntaments des de l’any 2004. És a dir, cobrant en molts casos de manera il·legal perquè l’increment del valor dels terrenys no era real sinó estimat.

Per això, la Sentència del TC núm. 59/2017 ja va resoldre que no era legal sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys.


Principals canvis de l’impost

Ara sobre la base d’aquesta doctrina del TC, el Govern ha inclòs un nou supòsit de no subjecció a plusvàlua per als casos en què es constati, a instàncies de l’interessat, que no s’ha produït aquest increment de valor.

La nova norma estableix com a mètode objectiu que la base imposable de la plusvàlua municipal, serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de la venda de l’immoble, pels coeficients fixats per cada ajuntament.

No obstant això, aquest sistema objectiu pot ser substituït alternativament de manera que els venedors d’immobles tributin, no amb l’aplicació automàtica d’aquests coeficients, sinó en funció de l’increment del valor real obtingut en la transacció.

Com a novetat s’ha decidit ara que també tributaran les operacions en les quals hagi transcorregut menys d’un any entre l’adquisició i la transmissió de l’immoble.

És a dir, la tinença de l’immoble inferior a un any i que solen ser les que tenen una fi més especulativa.

Es corregeix així una deficiència del sistema anterior en la qual no es cobrava aquest impost perquè només es reportava a partir de l’any de tenir la propietat.


Dues maneres de fixar la base imposable de l’impost

Estimació objectiva

Era el vigent fins ara, consistent a determinar la base imposable multiplicant el valor cadastral del sòl en el moment de la venda de l’immoble pels coeficients que aprovi l’ajuntament on radiqui aquell.

Aquests coeficients no podran superar els que s’indiquen a continuació, en funció del nombre d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble:


https://www.garrigues.com/sites/default/files/plusvalia_municipal_0.png

En el cas de venda d’immobles inferior a 1 any, es computaran els mesos complets de tinença de l’immoble.

El Decret llei ara aprovat estableix la possibilitat que els ajuntaments puguin acordar una rebaixa de fins al 15% del valor cadastral del sòl, a fi d’adaptar l’import del tribut a la realitat de cada municipi.

Aquest sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost es converteix en un sistema optatiu, que només resultarà d’aplicació quan el subjecte passiu de l’impost, el venedor, no faci ús del dret a calcular l’impost mitjançant:


Estimació directa

Si, per petició del venedor, es comprova que l’increment del valor que resulta de la diferència entre el valor del terreny entre la data de transmissió i adquisició, és inferior al determinat pel mètode objectiu, es prendrà com a base de l’impost aquest concret increment. Per això aquest sistema es qualifica com a estimació directa o subjectiu.

Ara bé, els valors de venda i compra donats pel venedor podran ser objecte de comprovació pels ajuntaments.

El subjecte passiu de la plusvàlua haurà de declarar la transmissió de l’immoble i aportar els títols que documentin la seva transmissió i anterior adquisició. En aquest procediment de càlcul, no es podran deduir les despeses o tributs que gravin aquestes operacions d’adquisició o transmissió.

Això suposa que el pagament de la plusvàlua deixa de ser un procediment automàtic perquè permet que sigui el nostre assessor fiscal qui ens faci els càlculs i ens digui quin procediment de càlcul és el que més ens convé. L’objectiu de l’Ajuntament o l’estimació directa del propietari.


Entrada en vigor i efectes temporals

La nova normativa ha entrat en vigor el 10 de novembre de 2021.

Els ajuntaments hauran d’adaptar el seu marc legal al que es disposa en el reial decret llei ara aprovat en un termini de 6 mesos.

Fins que s’adaptin les ordenances municipals, resultarà d’aplicació el nou reial decret llei, usant els nous coeficients màxims establerts en aquest.


Possible inconstitucionalitat de la nova reforma

La sentència del TC va ser dictada el passat 26 d’octubre 2021. El Govern per a aconseguir recobrar aquesta important font d’ingressos dels ajuntaments, s’ha afanyat a dictar el Decret llei de 10 de novembre, pel tràmit d’urgència.

Aquest motiu és precisament el que utilitzen alguns experts per a considerar que el sistema d’urgència emprat no està justificat i per tant, és també inconstitucional.

Per això alerten que les demandes per a impugnar-ho es multiplicaran.


Què ocorre amb el pagat il·legalment de la plusvàlua anterior?

Els mitjans de comunicació s’han afanyat a dir que no és possible reclamar-ho amb base en el que acaba de dictar l’actual sentència del Tribunal Constitucional.

Tanmateix, això no és del tot cert.

El que diu  el Tribunal Constitucional ara en la seva sentència de 2021 és que no es poden revisar situacions consolidades, utilitzant l’actual declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat per a tots els casos anteriors de càlcul de l’impost mitjançant el sistema objectiu.

No obstant això, les plusvàlues anteriors són revisables en determinats casos.

Es podrà reclamar la devolució de la plusvàlua en aquells casos en els quals:

  • No hagi existit situació expressiva de capacitat econòmica i,
  • En els quals el pagat, hagi estat superior a la plusvàlua realment produïda.

Això és així perquè en aquests 2 casos no se sol·licita la revisió amb fonament en la sentència actual d’octubre de 2021, sinó amb fonament en les citades sentències del TC de 2017 i 2019.


Puc recórrer l’impost si ja l’he pagat?

Les persones que hagin optat, abans de l’emissió de la sentència del TC per una autoliquidació, *podránsolicitar la devolució dels seus diners si no han transcorregut més de quatre anys.

Si ha estat l’Ajuntament el que ha liquidat de manera directa l’impost, i els funcionaris encara no han tancat en ferm la seva valoració, l’obligat tributari solo disposa d’un mes de marge per a presentar la seva reclamació.

Molts experts tributaris consideren aquest impost il·legal i sol·liciten la seva eliminació. El motiu és que la seva existència és una doble imposició perquè els contribuents també paguen en l’IRPF el guany patrimonial de la venda d’un immoble.


Què haig de fer ara?
Si tens més dubtes i vols saber com treballem completa el formulari de contacte i un dels nostres consultors es posarà en contacte amb tu per a assessorar-te.

Per a seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar altres articles en el nostre blog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.

Si t’ha agradat aquest article el pots compartir en clicant en les icones que trobaràs més a baix, segur que tens coneguts que els agradarà tant com a tu.

Proddigia

Proddigia

Coneix l'evolució del mercat immobiliari

Barcelona Market Report
Sant Cugat Market Report
Vols estar al dia de les darreres tendències del sector immobiliari?
Et pot interessar...
Consulta
Segueix-nos a
Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts.

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

Us de cookies

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.

Denegar - Política de cookies
¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?