Comprar una casa en separació de béns: pros i contres

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
separación de bienes

Tabla de contenidos

La separació de béns és un mecanisme legal que pren una importància molt significativa durant la finalització de la relació matrimonial, sobretot quan es decideix comprar la propietat que tots dos cònjuges compartien. Però, en què consisteix exactament una separació de béns?, com comprar la meitat d’una propietat sota aquest règim?

Què és el règim de separació de béns?

La separació de béns és un règim econòmic matrimonial que permet que els patrimonis de cadascun dels cònjuges estiguen diferenciats durant el matrimoni. En aquest règim, cada cònjuge gestiona i administra els seus béns i drets de manera independent.

Encara que els patrimonis de tots dos estiguen separats, poden existir uns certs béns comuns, que són aquells adquirits conjuntament durant el matrimoni o la titularitat del qual és difícil de demostrar.

Com hem comentat, en la separació de béns, cada cònjuge és responsable d’administrar els seus propis béns, tant els adquirits abans del matrimoni com durant aquest. Això significa que els ingressos obtinguts per cada cònjuge pertanyen exclusivament a aqueix cònjuge, i no es comparteixen els guanys ni els deutes entre ells. No obstant això, tots dos cònjuges tenen l’obligació de contribuir a les càrregues matrimonials i poden ser responsables solidàriament per deutes derivats de la potestat domèstica.

En aquest sentit és important esmentar que, en cas de divorci, el règim de separació de béns simplifica la liquidació econòmica, ja que no existeix una societat conjugal que dissoldre. La distribució dels béns comuns adquirits durant el matrimoni es realitzarà en funció de la contribució de cada cònjuge a la seua adquisició.

Com comprar una propietat estant en règim de separació de béns?

Sota el règim de separació de béns, si tots dos cònjuges van adquirir l’habitatge de manera conjunta durant el matrimoni, cadascun serà propietari de la part que haja aportat.

Per a adquirir la meitat de la propietat que pertany a la teua parella és necessari acordar un preu i formalitzar una escriptura de compravenda davant un notari, documentant la transferència de la meitat de la propietat al teu nom.

A més d’això, hauràs d’atendre el pagament dels impostos corresponents i gestionar el registre de la propietat en el Registre de la Propietat. En aquest sentit, és important destacar que la teua parella solament pot transferir la meitat de la propietat que li correspon, per la qual cosa és fonamental garantir que estàs adquirint la porció específica que li pertany.

I si la propietat està hipotecada, com puc comprar-la?

En aquests casos has de tindre en compte algunes consideracions ja que el procés és una mica més complex.

En primer lloc, és necessari obtindre l’aprovació del banc per a dur a terme la transferència de la propietat. El banc ha d’autoritzar la transmissió de la meitat de la propietat al teu nom i, a més, cancel·lar la part de la hipoteca que correspon a la meitat de la propietat de la teua parella.

A més, si la hipoteca està a nom de tots dos cònjuges i la teua parella deixarà de ser copropietari de l’habitatge, serà la teua responsabilitat assumir el pagament de la porció de la hipoteca que correspon a la teua meitat de la propietat.

D’altra banda, serà necessari acordar un valor per a aquesta part de la propietat que desitges adquirir. El valor pot basar-se en una avaluació realitzada per un professional taxador o pot ser resultat d’un acord mutu entre totes dues parts involucrades. Una vegada que s’haja establit el valor de la meitat de l’habitatge, el següent pas implica formalitzar la transferència de propietat al teu nom. Això es realitza mitjançant l’elaboració d’una escriptura de compravenda davant un notari. A més, serà essencial dur a terme el registre oficial de la propietat en el Registre de la Propietat per a garantir que el canvi de titularitat quede degudament registrat.

Aquest tipus de transaccions involucren aspectes legals i financers, per la qual cosa és recomanable comptar amb l’assessoria de professionals en l’àrea legal i financera per a assegurar que tots els passos s’executen adequadament i es complisquen totes les obligacions contractuals.

Quins documents necessite?

Per a desenvolupar l’adquisició de la meitat de qualsevol habitatge és imprescindible dur a terme una sèrie de gestions. Els documents més habituals que seran requerits són:

Escriptura de compravenda: aquest document estableix les condicions de la transacció, incloent-hi el preu de l’habitatge i les modalitats de pagament. L’escriptura ha de ser redactada i signada en presència d’un notari, i posteriorment inscrita en el Registre de la Propietat.

Documents d’identificació: tant el comprador com el venedor hauran de presentar la seua documentació d’identitat.

Certificat de titularitat i gravàmens: aquest certificat té el propòsit de corroborar qui ostenta la titularitat de la propietat, a més d’identificar eventuals gravàmens que puguen recaure sobre ella, com a hipoteques o embargaments.

Certificat de deutes amb la comunitat: si l’habitatge forma part d’una comunitat de propietaris, serà necessari obtindre aquest certificat per a certificar que no existeixen deutes pendents amb aquesta comunitat.

Certificat energètic: resulta indispensable obtindre un certificat energètic que reflectisca l’eficiència energètica de l’habitatge, brindant informació sobre el seu consum i emissions.

Comprovants de subministraments: és recomanable verificar que no hi haja pendents pagaments relacionats amb els subministraments essencials com a aigua, electricitat o gas.

Quines despeses assumiré en comprar la meitat de la propietat?

D’una banda, hauràs d’assumir una sèrie d’impostos, l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) que s’aplica en adquirir habitatges de segona mà i el percentatge impositiu de la qual se situa entre el 6% i el 10% del valor de l’habitatge (variant en funció de la comunitat autònoma) i l’impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) que afecta els documents notarials i el percentatge impositiu dels quals fluctua entre el 0,5% i el 1,5% del valor de l’habitatge.

A més, la redacció i signatura de l’escriptura de compravenda requeriran la intervenció d’un notari, comportant honoraris que variaran d’acord amb el valor de l’immoble i les tarifes del professional. D’altra banda, una vegada conclosa la transacció, serà necessari inscriure la propietat al teu nom en el Registre de la Propietat, operació que també implica costos que dependran del valor de l’habitatge i de les tarifes del registrador.

Sense oblidar que si les parts no aconsegueixen un acord entorn del valor de la meitat de l’habitatge, podria ser imperatiu realitzar una taxació efectuada per un professional independent, la qual cosa comporta un cost addicional.

I finalment, la cancel·lació d’hipoteca. Si l’habitatge manté una hipoteca vigent, hauràs de solucionar l’anul·lació corresponent a la meitat de la propietat que pretens adquirir. Aquesta gestió podria implicar una comissió de cancel·lació anticipada o el pagament dels honoraris notarials i de registre.

Puc vendre la meua part d’una casa heretada?

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?