Quines despeses té la compra d’un habitatge a Barcelona

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
valor de referencia

Tabla de contenidos

Vols comprar una casa enguany? Has de saber que es preveu que els preus de l’habitatge continuïn augmentant durant el 2024 a causa de l’alta demanda i a l’escassetat d’oferta. Això suposa, a més, una pujada de les despeses de compra que és necessari considerar abans d’invertir. En aquest article t’expliquem quines són aquestes despeses, qui les paga a Catalunya, quines despeses són obligatòries i quines no i t’expliquem un exemple de càlcul per a què et quedi tot clar. 


Qui paga les despeses de la compravenda d’habitatge? 

Les despeses de la compravenda es regulen en l’article 531-6 del Codi Civil català que estableix el següent:


Les despeses de lliurament del ben transmès són a càrrec dels transmitents. Les despeses de l’atorgament de l’escriptura i de l’expedició de primera còpia i les altres despeses posteriors a la transmissió són a càrrec dels adquirents, tret que una disposició especial o un pacte estableixin el contrari.


Per tant, comprador i venedor poden pactar una altra cosa, per exemple, que es reparteixin les despeses entre les dues parts. 


Despeses d’una compravenda d’habitatge a Barcelona

Abans de comprar un habitatge a Barcelona és necessari realitzar una planificació financera de la compra per a saber exactament quant costarà l’operació. A més del preu és necessari considerar les següents despeses: 


Honoraris de la Notaria


El Notari intervé en la compravenda per a donar fe d’aquesta i per a elaborar l’escriptura pública de compravenda que, posteriorment, s’inscriurà en el Registre de la Propietat perquè tingui publicitat enfront de tercers. 


A Espanya els honoraris dels notaris estan regulats pel denominat Aranzel Notarial que s’aplica a tota Espanya. Els honoraris dels Notaris per a una compravenda, per tant, són els mateixos en qualsevol lloc i per a calcular-los es consideren: 


 • El valor de l’immoble. 
 • El nombre de folis de l’escriptura. 

En alguns casos, els notaris apliquen descomptes, però depèn de la seva voluntat. 


Honoraris del Registre de la Propietat

En el cas dels Registradors de la Propietat ocorre el mateix: els seus honoraris estan establerts per un aranzel que té caràcter estatal. És necessari saber que la inscripció de l’habitatge en el Registre de la Propietat no és obligatòria, però si és recomanable perquè es consideri al comprador propietari amb caràcter general enfront de terceres persones. A més, si vols sol·licitar una hipoteca, l’habitatge haurà d’estar inscrit al teu nom. 


Per a la inscripció de la compravenda en el Registre de la Propietat necessitaràs la següent documentació: 


 • Còpia autoritzada de l’escriptura de compravenda. 
 • Original de la liquidació dels impostos que corresponguin (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o impost sobre el valor afegit). 

El Registre de la Propietat tindrà 15 dies hàbils per a qualificar i inscriure la compravenda, si la documentació és correcta. Una vegada inscrita la compravenda s’haurà de comunicar el canvi de titularitat al Cadastre perquè els impostos relatius a l’habitatge (Impost sobre Béns immobles) es paguin pel nou propietari. 


Exemple de càlcul de despeses de compra d’un habitatge 

Partim d’un cas d’una compravenda d’un habitatge (sense garatge ni traster) amb un preu de 200.000 euros, una escriptura de 20 cares escrites, sense subrogació en préstec hipotecari, les despeses de Notari i de Registre serien els següents (segons la calculadora de l’OCU): 


Despeses de Notaria


 • Compravenda d’habitatge: 255,39 €
 • Folis de matriu: 36,06 €
 • Còpia autoritzada: 30,05 €
 • Còpia simple: 6,01 €
 • IVA: 68,78 €
 • Timbre: 1,50 €

TOTAL: 397,79€


Despeses de registre: 


 • Seient de presentació: 6,01 €
 • Compravenda d’habitatge: 126,04 €
 • Nota d’afecció fiscal: 3,00 €
 • IVA: 28,36 €

TOTAL: 163,41 €


En total les despeses de notari i registre pujarien a 561,20 €.


Altres despeses no obligatòries 

Existeixen altres despeses de les quals es podria prescindir com les següents: 


 • Honoraris d’advocats i gestors. Són els que deriven de la intervenció d’un advocat perquè assessori jurídicament en la compravenda o d’una gestoria perquè s’ocupi de la liquidació d’impostos i de la presentació de l’escriptura pública en el Registre de la Propietat. Perquè puguin fer aquestes gestions se’ls sol aportar una provisió de fons i quan acaben, emeten factura i retornen les diferencia si la provisió que es va fer és major que l’import de la factura. 

Els honoraris dels advocats estan establerts pel Col·legi d’Advocats corresponent. En el cas de Barcelona, pel Col·legi d’Advocats de la ciutat (ICAB). 


En alguns casos, les consultores immobiliàries o les gestories compten amb advocats que poden assessorar sobre les compravendes. Sempre és aconsellable sol·licitar un pressupost per a conèixer el cost total d’aquests serveis. 


 • Honoraris de l’agència immobiliària. Per un altre comunicat, si ha intervingut una agència immobiliària en l’operació la part que contracti els seus serveis haurà de fer-se càrrec del pagament dels honoraris que serà equivalent a un percentatge aplicat sobre el preu de la compravenda més l’IVA. 
 • Costos de xecs i transferències OMF. És possible que per a pagar les despeses de l’escriptura de compravenda necessitis un xec bancari o realitzar una transferència via Banc d’Espanya. Aquest tipus de serveis tenen un cost que hauràs de consultar abans per a conèixer l’import exacte. 

Despeses si compres amb hipoteca 

En el cas en què necessitis finançament per a comprar l’habitatge i contractis un préstec amb garantia hipotecària hauràs de fer front a altres despeses com les següents: 


 • Taxació de l’habitatge. El banc deurà taxes l’habitatge per a conèixer el seu valor. Aquesta operació la realitzarà un taxador autoritzat i tindrà un cost que sol ser aproximadament d’uns 500 euros. És un import del qual s’haurà de fer càrrec el comprador que és qui sol·licita la hipoteca, encara que, en algunes entitats bancàries es fan càrrec ells d’aquest cost. 
 • Despeses de notaria. La inclusió de la hipoteca en l’escriptura de compravenda augmentarà els costos del Notari perquè cobrarà un import sobre el valor de la hipoteca i un altre import en funció dels folis que tingui l’escriptura. 

En total, aproximadament, les despeses de la compravenda d’un habitatge solen aconseguir entre un 10% i un 12% del preu de la compravenda. D’altra banda, és important recordar que els bancs solen concedir sobre el 70% del preu de compra com a import de la hipoteca, per la qual cosa hauràs de tenir el 30% restant. 


Per tant, és necessari considerar moltes variants i pensar que no sols es tracta de pagar el preu de compravenda, sinó que cal fer front a les despeses i als impostos (ITP per a segones transmissions i IVA per a primeres transmissions). 


Si necessites ajuda per a comprar o vendre un habitatge i calcular les despeses de la compra d’habitatge a Barcelona posa’t en contacte amb el nostre equip de consultors immobiliaris experts perquè analitzin el teu cas, t’assessorin sobre les millors opcions i realitzin tots els tràmits amb transparència i seguretat.

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?