Guia sobre com i quan canviar les escriptures d’un habitatge després de la defunció

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Escrituras de una vivienda tras el fallecimiento

Tabla de contenidos

Has heretat un pis i no saps com canviar les escriptures d’un habitatge després de la mort? La pèrdua d’un familiar no només és un moment difícil des del punt de vista personal, sinó que també és un moment en què s’han de realitzar diversos tràmits relatius a l’herència que són necessaris per liquidar impostos i repartir els béns heretats. En el post d’avui t’expliquem com posar l’habitatge que has heretat al teu nom.

Quan s’han de canviar les escriptures d’un habitatge després de la mort?

El primer que has de saber és que realment no es canvien les escriptures d’un habitatge després de la mort, sinó que s’elabora una escriptura d’acceptació d’herència i s’inscriu en el Registre de la Propietat per posar aquest habitatge a nom de l’hereu. No hi ha una obligació de realitzar aquest tràmit, però sí que és molt recomanable per evitar problemes fiscals, administratius i legals en el futur. Tard o d’hora hauràs de fer les gestions per canviar la titularitat, per la qual cosa és millor començar com més aviat millor.

Passos a seguir per canviar les escriptures d’un habitatge després de la mort

Si has heretat un habitatge i vols posar-lo al teu nom en el Registre de la Propietat, hauràs de seguir els següents passos:

Recopilar informació per tramitar l’herència

Per tramitar una herència cal recopilar una sèrie d’informació: – Certificat de defunció. S’obté en al Registre Civil. Es pot demanar per qualsevol ciutadà que tingui interès, presencialment o per correu. – Certificat d’actes d’última voluntat. És el document que acredita si una persona ha atorgat o no testament i davant de quin notari ho ha fet. Es demana al Registre d’ Actes d’Última Voluntat. – Documentació sobre béns del mort. Caldrà realitzar un recull de documents com escriptures d’immobles, informació sobre comptes bancaris i rebuts d’IBI, entre d’altres.

Acceptar l’herència

L’acceptació de l’herència és un acte pel qual un hereu manifesta la seva voluntat de rebre l’herència. L’acceptació de l’herència es pot fer en document públic (escriptura) o privat, en aquests dos casos es tracta d’una acceptació expressa. Però també es pot parlar d’una acceptació tàcita en el cas que l’hereu realitzi actes dels quals es derivi la seva voluntat d’acceptar l’herència (per exemple, l’hereu paga l’IBI d’una habiteja heretada). Tanmateix, si vols inscriure un habitatge al teu nom hauràs d’atorgar una escriptura d’acceptació d’herència davant notari per poder inscriure-la en el Registre de la Propietat. La conseqüència directa de l’acceptació de l’herència és que l’hereu esdevindrà successor de tots els drets i obligacions de la persona morta.

Liquidar impostos de l’herència

En el cas que heretis un habitatge hauràs de liquidar dos impostos que són els següents: – L’Impost de Successions. És un impost que grava les adquisicions de les persones físiques derivades d’un títol successori com l’herència o el llegat. Els obligats al pagament d’aquest impost són les persones que reben l’herència o el llegat, entre d’altres. El termini per liquidar l’impost és de sis mesos des de la data de mort, però es podrà sol·licitar una pròrroga dins dels cinc primers mesos, per ampliar el termini de presentació fins a sis mesos més. En algunes comunitats autònomes es regulen una sèrie de reduccions en funció del parentiu que existeixi entre el mort i l’hereu i del bé que s’hereti. Per exemple, a Catalunya existeix una reducció per l’adquisició d’habitatge habitual de la persona causant per part del cònjuge, parella estable o col·lateral, per un import del 95% del valor de l’immoble amb un límit de 500.000 euros. – La plusvàlua municipal. És un impost que es paga quan es ven, dona o hereta un immoble com un habitatge. En el cas de l’herència d’un habitatge la plusvàlua municipal la pagarà la persona que rep l’herència. Per al càlcul de la plusvàlua des del Reial decret 26/2021 de 8 de novembre existeixen dos mètodes.
  1. Mètode objectiu. En aquest cas es multiplica el valor cadastral del sòl pel coeficient legal en funció del termini de temps que hagi transcorregut entre l’adquisició i la transmissió de l’immoble.
  2. Mètode de càlcul de l’increment real o estimació directa. En aquest cas als valors d’adquisició i transmissió se’ls aplica un percentatge corresponent al valor cadastral del sòl en el moment de la transmissió i posteriorment s’efectua la diferència dels dos valors obtinguts.
En el cas en què el valor del terreny no hagi augmentat no s’haurà de pagar la plusvàlua, però s’haurà de notificar la transmissió i adjuntar l’escriptura d’aquesta transmissió. El termini per pagar la plusvàlua en el cas d’una herència és de sis mesos a partir de la data de defunció, però aquest termini també es podrà prorrogar per uns altres sis mesos més si es demana per escrit dins dels sis primers mesos. Juntament amb els dos impostos anteriors, s’han de considerar les repercussions fiscals de l’herència en l’IRPF, l’Impost sobre el Patrimoni o la declaració de béns i drets a l’estranger (Model 720).

Inscriure l’escriptura d’acceptació d’herència

Un cop realitzats tots els tràmits anteriors s’haurà d’inscriure l’escriptura d’acceptació d’herència en el Registre de la Propietat que correspongui. És important que consideris que tant l’escriptura com la inscripció de la mateixa tenen un cost que està regulat per un aranzel.

Altres tràmits a realitzar si heretes un habitatge

Si heretes un habitatge, a més de totes les gestions anteriors per canviar les escriptures d’un habitatge després de la mort, hauràs de realitzar altres tràmits com els següents: – Modificar la titularitat de l’habitatge en el cadastre immobiliari. El termini per modificar la titularitat en el cadastre immobiliari és de dos mesos des que es va produir el canvi de titular per l’escriptura d’ acceptació d’ herència. – Canviar el titular dels subministraments. Els subministraments de l’habitatge com l’aigua, l’electricitat o el gas s’hauran de canviar també a nom de l’hereu. Per realitzar el canvi hauràs d’aportar el teu DNI i el DNI de la persona morta, la direcció del punt de subministrament, el Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS) i el número del nou compte bancari. – Notificació al llogater (si l’habitatge està arrendat). En el cas que l’habitatge heretat es trobi llogat a un tercer hauràs d’analitzar el contracte signat per conèixer les obligacions que assumeixes com a propietari i comunicar el canvi de titularitat al llogater, així com el compte en què haurà d’abonar la renda. Tal com has vist, canviar les escriptures d’habitatge després de la mort del propietari és un procés que comporta diverses gestions i pot ser complex, però amb l’ajuda d’un expert en dret immobiliari i successori podràs agilitzar els tràmits i començar a gaudir de l’habitatge com més aviat millor.
Proddigia

Proddigia

Coneix l'evolució del mercat immobiliari

Barcelona Market Report
Sant Cugat Market Report
Vols estar al dia de les darreres tendències del sector immobiliari?
Et pot interessar...
Consulta
Segueix-nos a
Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts.

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

Us de cookies

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.

Denegar - Política de cookies
Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?