Què és un usufructuari en la Renda?

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
usufructuario renta

Tabla de contenidos

Has heretat un habitatge del teu cònjuge com a usufructuari?, no saps com fer la declaració de la renda? És bastant habitual que una persona hereti l’usdefruit de l’habitatge habitual en la qual vivia amb el seu cònjuge i els fills heretin la nua propietat. Aquesta situació genera molts dubtes a l’hora elaborar la declaració de la renda. En aquest article analitzarem que és un usufructuari i com es declara aquesta situació en la Renda.

Què és l’usdefruit?

En relació amb la propietat d’un immoble (com un habitatge) es generen diversos drets:

– El dret d’ús, és a dir, la utilització de l’habitatge.

– El dret de gaudi, és a dir, de rebre els fruits que produeixi l’habitatge, en el sentit, per exemple, de les rendes de l’arrendament si es lloga l’immoble.

– El dret a disposar de l’immoble mitjançant operacions com la venda o la donació, per exemple.

L’usdefruit es regula en els articles 467 i següents del Codi Civil, que el defineix de la següent forma:

L’usdefruit dona dret a gaudir els béns d’altri amb l’obligació de conservar la seva forma i substància, tret que el títol de la seva constitució o la llei autoritzin una altra cosa.

El Codi Civil català també defineix l’usdefruit en l’apartat 2 de l’article 561-2 de la següent forma:

L’usdefruit és el dret real d’usar i gaudir de béns d’altri salvant la seva forma i substància, tret que les lleis o el títol de constitució estableixin una altra cosa.

Per tant, l’usdefruit dona dret a l’usufructuari a usar i gaudir de l’habitatge i la nua propietat dona la facultat de disposar de l’immoble, de tal forma que l’usdefruit és el dret a usar i gaudir d’un determinat bé.

Declaració de l’IRPF i usdefruit

La regla general és que totes les persones que rebin rendes han d’elaborar la declaració de la renda, però només tenen obligació de presentar-la aquelles persones que superin un límit d’ingressos anuals. L’IRPF és l’impost que han de pagar les persones físiques residents a Espanya pels beneficis o rendes que hagin obtingut al llarg de l’any fiscal. En el concepte de beneficis i rendes s’inclouen els ingressos derivats del treball per compte d’altri (salari), els ingressos derivats del treball per compte propi (activitat econòmica dels autònoms), els ingressos que procedeixen de prestacions públiques com a pensions i ajudes i els ingressos derivats de capital immobiliari (rendes que es deriven d’un lloguer) i els derivats del capital immobiliari (accions i participacions en societats mercantils), entre altres.

En el cas de constitució d’usdefruit sobre béns immobles l’article 22 de la Llei de l’IRPF, que regula els rendiments de capital immobiliari, estableix que:

1. Tindran la consideració de rendiments íntegres procedents de la titularitat de béns immobles rústics i urbans o de drets reals que recaiguin sobre ells, tots els que es derivin de l’arrendament o de la constitució o cessió de drets o facultats d’ús o gaudi sobre aquells, qualsevol que sigui la seva denominació o naturalesa.

2. Es computarà com a rendiment íntegre l’import que per tots els conceptes hagi de satisfer l’adquirent, cessionari, arrendatari o subarrendatari, inclòs, en el seu cas, el corresponent a tots aquells béns cedits amb l’immoble i exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit o, en el seu cas, l’Impost General Indirecte Canari.

D’altra banda, quan l’usdefruit es constitueix de manera gratuïta (que és l’habitual), és a dir, sense que existeixi contraprestació per part de l’usufructuari s’apliquen una sèrie de regles específiques que són les següents:

– Es presumeixen retribuïdes, excepte prova en contra, les prestacions de béns, drets o serveis susceptibles de generar rendiments de treball o de capital.

– La constitució d’un dret d’usdefruit, vitalici o temporal, sobre un immoble a favor d’un cònjuge o parent, genera un rendiment de capital immobiliari que haurà de valorar-se a preu normal de mercat.

– El rendiment no podrà ser inferior a l’assenyalat en l’article 85 de la llei de l’IRPF: En el supòsit dels béns immobles urbans (….) així com en el cas dels immobles rústics (…), tindrà la consideració de renda imputada la quantitat que resulti d’aplicar el 2 per cent al valor cadastral, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que correspongui en cada període impositiu. En el cas d’immobles localitzats en municipis en els quals els valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, i hagin entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors, el percentatge serà el 1,1 per cent.

Com declara l’usufructuari en la Renda un bé immoble?

Si ets usufructuari d’un immoble i consultes les teves dades fiscals per a fer la declaració de la renda, veuràs que els immobles apareixen tant per a tu com per a la persona que tingui la nua propietat. En aquestes dades s’identifica l’immoble per la seva referència cadastral i el seu valor cadastral i s’indica la part que correspon a l’usufructuari i al nus propietari.

En relació amb l’usdefruit i la Renda es poden donar diverses situacions amb un immoble:

– L’usdefruit de l’immoble s’atribueix a una persona per una herència, però encara no s’ha repartit l’herència. Si l’immoble està llogat, cada hereu ha de declarar els rendiments que produeixi el bé (renda de lloguer) per parts iguals fins que se signi l’escriptura de partició de l’herència .

-L’usdefruit de l’immoble el té una persona que ha llogat l’immoble. Si l’usufructuari rep els fruits (rendes) de l’immoble haurà de declarar-los en la renda com a rendiment de capital immobiliari.

– L’usdefruit de l’immoble pertany a una persona que manté aquest immoble buit. En aquest cas, l’usufructuari té l’habitatge buit i a la seva disposició i haurà de declarar en la renda per la imputació de rendes immobiliàries el 2% del valor cadastral de la propietat. Si el valor està registrat després de l’1 de gener de 2004, el percentatge a aplicar és del 1,1%. Aquesta norma també s’aplica a aquells immobles que, en la data de meritació de l’impost no tinguin valor cadastral o aquest valor no s’hagi comunicat al titular.

– L’usufructuari utilitza l’immoble com a habitatge habitual i no rep cap renda. En aquest supòsit l’usufructuari estarà exempt de pagar l’IRPF per l’usdefruit.

També pot ocórrer que l’usufructuari embena l’usdefruit a canvi d’un preu. En aquest cas, haurà d’incloure en la declaració de la renda el guany que hagi obtingut i tributar per ella.

Un altre supòsit que es pot produir és que l’usdefruit es constitueixi sobre valors mobiliaris, és a dir, accions o participacions d’una societat mercantil. En aquest cas, l’usufructuari haurà de tributar per les rendes que obtingui per capital mobiliari per aplicació de l’article 25.1 de la Llei de l’IRPF. En definitiva, és necessari conèixer la situació de l’usufructuari per a veure com declararà la Renda i comptar amb l’ajuda d’assessors immobiliaris experts que estudiïn el cas.

Com puc gestionar el meu patrimoni familiar?

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?