Com tributa el lloguer en la declaració de la renda

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
como tributa el alquiler en la declaracion de la renta

Tabla de contenidos

Si tens un habitatge llogat o un pis buit que vols llogar, et sorgiran molts dubtes com, per exemple, quins són els drets i obligacions de l’arrendador, de quina forma evitar els llogaters morosos o com tributa el lloguer d’un pis en la declaració de la renda. En aquest post t’expliquem com es calcula el que has de pagar en l’IRPF per la renda que reps, quines despeses et pots deduir, què passa si llogues el pis a un familiar o si no declares la renda que et paguen.”


Obligació de declarar la renda que reps


El primer que has de saber és que estàs obligat a incloure l’import de la renda que rebis en la declaració de l’IRPF, altrament t’enfrontaràs a sancions per part de l’Agència Tributària, tal com veurem en l’últim apartat d’aquest post. 


Els ingressos per la renda que rebis es consideren rendiment de capital immobiliari i s’integren en la base imposable general, on s’inclouen també conceptes com el salari que reps pel teu treball o la pensió de jubilació, per exemple. 


L’obligació de declarar la renda del lloguer deriva de la regulació de l’article 22.1 de la Llei de l’IRPF: 


Tindran la consideració de rendiments íntegres procedents de la titularitat de béns immobles rústics i urbans o de drets reals que recaiguin sobre ells, tots els que es derivin de l’arrendament o de la constitució o cessió de drets o facultats d’ús o gaudi sobre aquells, sigui quina sigui la seva denominació o naturalesa.Com es calcula el que s’ha de declarar?


Per saber com tributa el lloguer d’un pis en la declaració de l’IRPF has de considerar el següent: 


– Per fer el càlcul es considera la renta efectivament rebuda, així com les quantitats assimilades a la renda (Impost sobre béns immobles, despeses de comunitat, assegurances etc.).  


– A continuació, es dedueixen una sèrie de despeses. En general, et podràs deduir qualsevol tipus de despesa que estigui relacionada amb el lloguer de l’habitatge, en especial els següents: 


  1. Despeses de reparacions de l’habitatge. És possible incloure les despeses de pintura del pis, reparació d’alguna instal·lació o de portes, per exemple. Però, cal que si, per exemple, realitzes una substitució d’una finestra per una altra, les dues finestres siguin de la mateixa qualitat, perquè, en cas contrari es consideraria una millora. 
  2. Impostos. La llei de l’ IRPF estableix a l’ article 23.a) 1r que es podran deduir els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals. Per tant, es podrà deduir l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la taxa de recollida d’escombraries i altres tributs, sempre que no es repercuteixin al llogater. 
  3. Amortització de l’habitatge. És possible restar de la renda la quantitat que paguis per a l’amortització del bé immoble, sempre que es refereixin a una depreciació efectiva. L’article 23.1 B) estableix que en el cas dels immobles es considera que l’amortització compleix el requisit d’efectivitat si no supera el resultat d’aplicar el 3% sobre el major dels següents valors: el cost d’adquisició satisfet o el valor cadastral, sense incloure el valor del sòl. 
  4. Imports de dubtós cobrament. En el cas que tinguis un llogater que no et paga la renda, pots deduir els diners que no has cobrat però el deutor ha d’estar en concurs de creditors i han d’haver transcorregut més de sis mesos des de l’intent de cobrament. 
  5. Despeses de formalització de contracte. Altres despeses que et podràs deduir són les relatives als honoraris de consultors immobiliaris que hagin intervingut en el lloguer o les despeses d’advocats per la redacció del contracte. 
  6. Altres despeses. També seran deduïbles les despeses de comunitat, de jardineria, d’administració, així com les despeses d’assegurances. Aquestes despeses, evidentment, seran deduïbles si les pagues tu, però no si se’ls repercuteixes al llogater. D’altra banda, passa el mateix amb els subministraments. 


Per poder deduir-te totes aquestes despeses és important que les tinguis documentades amb factures o rebuts d’impostos com l’IBI. 


– Amb els càlculs anteriors s’obté un rendiment net al qual se li aplica una reducció del 60% si l’immoble llogat és un habitatge


– Finalment, se sumen totes les quantitats que formen part de la base imposable i s’apliquen una sèrie de trams que són els següents: 


Trams IRPF 2021Tips a aplicar
Des de 0 fins a 12.450€               19%          
De 12.450€ a 20.200€             24%
De 20.200€ a 35.200€             30%
De 35.200€ a 60.000€             37%
De 60.000€ a 300.000€             45%
Més de 300.000€             47%

No obstant això, per al càlcul de l’IRPF s’ha de considerar que els tipus s’apliquen de forma progressiva i que s’hauran de considerar els mínims personals i familiars. 


Què passa si lloga el pis a familiars?


És força habitual que per ajudar un fill o un altre familiar se’ls llogui un habitatge. En aquest cas, s’aplica una regla especial per la qual el rendiment net no pot ser inferior al 2% del valor cadastral (1,1% en el cas de municipis que hagin revisat el valor cadastral dels immobles en els últims deu anys).&


Què passa si canvies d’habitatge i llogues la que tenies?


És possible que una persona canviï de casa i no vengui l’anterior, sinó que decideixi llogar-la. En aquest supòsit poden sorgir alguns dubtes com els següents: 


– Quin domicili fiscal s’ha d’incloure en la declaració de l’IRPF? Hauràs de considerar el teu domicili a 31 de desembre de l’any anterior.


– Podràs continuar desgravant la compra? Sí que tenies dret a aquesta desgravació, el seguiràs tenint, però només pel temps en què l’habitatge va ser el teu habitatge habitual.”


Què pot passar si no declaro la renda del lloguer?


A vegaes, per descuir o error, podria ser que no declaressis la renda del lloguer que reps. En aquest cas, si l’Agència Tributària comprova que no has declarat l’arrendament, t’enviarà una notificació en la qual et farà una proposta de liquidació. És el que s’anomena una declaració paral·. En el cas que passi això, no podràs aplicar la reducció fiscal del 60%. 


A més, depenent de la gravetat de la infracció tributària, que pot ser lleu, greu o molt greu, et podran imposar una multa d’entre el 50% i el 150% de la quantitat deixada de declarar. La graduació de la sanció dependrà també de l’ocultació de la renda o de si s’han utilitzat o no mitjans fraudulents. 


En relació a aquest tema, és important saber que l’Agència Tributària pot arribar a saber que tens l’habitatge llogat per diversos mitjans com els subministraments d’electricitat o aigua, per exemple, les dades del cadastre immobiliari o la declaració de la renda del llogater. 


En definitiva, no només és important saber com tributa el lloguer d’un pis en l’IRPF, també com optimitzar el que vas a pagar aplicant les deduccions o reduccions que regula la llei i evitant ocultar el lloguer a Hisenda.&

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

Us de cookies

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.

Política de cookies
¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?