Quins són els drets i obligacions de l’arrendador i de l’arrendatari?

Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
¿Cuáles son los derechos y las obligaciones del arrendador y del arrendatario? - videoblog Proddigia

Tabla de contenidosLlogar un habitatge com a propietari o llogater genera molts dubtes si no es coneix la llei. És important comptar amb un professional que t’assessori i que t’expliqui el contingut del contracte perquè el coneguis i el comprenguis abans de signar. T’expliquem quins són els drets i obligacions d’arrendador i arrendatari en un contracte de lloguer d’habitatge.

Drets i obligacions d’arrendador i arrendatari


Conèixer els drets i obligacions d’arrendador i arrendatari en un lloguer d’habitatge ajuda a signar el contracte amb seguretat jurídica i resoldre tots els dubtes que es puguin presentar.Drets de l’arrendador


L’arrendador és la part del contracte de lloguer residencial que posa a disposició de l’arrendatari un habitatge i té els drets següents:Rebre en temps i forma la renda pactada


El dret més important de l’arrendador és rebre la renda que hagi acordat amb l’arrendatari en el termini i en la forma pactades. D’aquesta manera, si, per exemple, s’ha acordat que es pagui la renta durant els 7 primers dies de cada mes i l’arrendatari paga més tard, es produirà un retard que es podria convertir en un incompliment del contracte i donar lloc a un desnonament per falta de pagament si s’acumulen rendes impagades.Sol·licitar garanties


En virtut de l’article 36 de la llei d’arrendaments urbans en el moment de la celebració del contracte lloguer, l’inquilí haurà de lliurar una fiança en metàl·lic a l’arrendador que en els arrendaments d’habitatge equival a una mensualitat de renda. D’altra banda, l’arrendador podrà sol·licitar un altre tipus de garanties com ara un aval bancari, un aval personal o un dipòsit en garantia.Augmentar la renda per obres de millora


Si l’arrendador realitza obres de millora, una vegada transcorreguts 5 o 7 anys del contracte (si és persona jurídica), tindrà dret a elevar la renda anual, llevat que es pacti el contrari al contracte esmentat.Autoritzar reformes o modificacions de l’habitatge llogat


En cas que l’arrendatari es proposi realitzar obres que modifiquin la configuració de l’habitatge o els seus accessoris, haurà d’obtenir el consentiment de l’arrendador.Interrompre la pròrroga del contracte si necessita l’habitatge per a ell mateix o els seus familiars


Si l’arrendador és persona física i ha transcorregut un any de durada del contracte alquiler, no s’aplicarà la pròrroga obligatòria en cas que l’arrendador necessiti l’habitatge per a si mateix o per als seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en casos de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. Perquè es pugui donar aquest supòsit s’ha d’haver contemplat expressament al contracte la necessitat de l’habitatge per part de l’arrendador.


Si l’arrendador o el familiar no ocupen l’habitatge en el termini de 3 mesos, l’arrendatari podrà tornar a l’habitatge i que li paguin les despeses del desallotjament o rebre una indemnització d’un mes de renda per cada any del contracte que quedi per complir.A rebre l’habitatge, al final de l’arrendament en les mateixes condicions en què el va lliurar, excepte el deteriorament per un ús normal


El propietari de l’habitatge també tindrà dret a rebre’l, un cop finalitzat elcontracte, en les mateixes condicions en què la va lliurar, llevat dels desperfectes que es derivin d’un ús normal per part de l’inquilí, per exemple, deteriorament de les parets o dels terres deguts a un ús normal.Obligacions de l’arrendador


D’altra banda, les obligacions de l’arrendador són les següents:Lliurar l’habitatge.


L’obligació més important que ha de complir l’arrendador d’un habitatge consisteix a lliurar aquest habitatge, és a dir, a cedir-ne l’ús i el gaudi a l’inquilí.Fer les reparacions necessàries per garantir l’habitabilitat de l’habitatge


L’arrendador haurà de realitzar, sense dret a augmentar la renda, totes les reparacions per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat. Per exemple, es pot tractar de casos en què es fa malbé la calefacció del pis o es produeixen humitats en alguna estada. Tot i això, la jurisprudència matisa amb les seves sentències aquest assumpte ja que, de vegades, és complicat establir si es tracta d’una reparació relacionada amb l’habitabilitat o d’una reparació deguda al desgast per l’ús normal.Mantenir l’arrendatari al gaudi pacífic de l’habitatge


L’arrendador no pot fer actes que siguin contraris a l’ús de l’habitatge per l’inquilí ni que li causin incomoditat. Per exemple, l’arrendador entra a l’habitatge arrendat sense permís de l’inquilí o que sorgeixi una servitud de pas que no existia quan es va signar el contracte.Drets de l’arrendatari


L’arrendatari és qui rep l’habitatge de lloguer i té una sèrie de drets que són els següents:Prorrogar la durada del contracte


Una vegada que la durada del contracte finalitzi, si és inferior a 5 o 7 anys (si l’arrendador és persona jurídica), aquest es prorrogarà anualment fins a assolir la durada de 5 o 7 anys, llevat que el arrendador manifesti, amb 30 dies d’antelació, respecte a la finalització del contracte o de les pròrrogues, la voluntat de no renovar-lo.


Resoldre el contracte d’arrendament transcorreguts sis mesos


L’arrendatari té el dret a desistir del contracte una vegada transcorreguts almenys 6 mesos i ho haurà de comunicar a l’arrendador amb una antelació de 30 dies. En aquest cas l’arrendador i l’arrendatari poden pactar al contracte que l’inquilí indemnitzi el propietari amb una mensualitat de renda per cada any de contracte que quedi per complir.Recuperar la fiança lliurada si no hi ha d’anys


Un cop finalitzat el contracte de lloguer si no hi ha deutes de l’inquilí deguts a l’impagament de la renda o d’altres despeses o impostos que se li repercuteixin, l’arrendador li haurà de tornar la fiança.Continuar amb el lloguer, encara que l’habitatge es venguiEn cas que es vengui l’habitatge llogat, el comprador se subrogarà en tots els drets i obligacions de l’arrendador durant els 5 primers anys de vigència del contracte o 7 si l’anterior a arrendador era persona jurídica.


Dret adquisició preferent (tanteig i retracte)


En cas que l’habitatge es vengui a un tercer l’arrendatari tindrà un dret d’adquisició preferent que podrà exercitar abans de la venda (tanteig) i després (retracte), en el cas que no se li notifiqui la venda o s’hagi omès en la notificació algun dels requisits establerts a la llei. Les parts poden pactar la renúncia a aquest dret.Cessió del contracte en determinades circumstàncies


En cas que mori l’arrendatari, la llei dóna a determinats familiars el dret a continuar amb l’arrendament.


En els supòsits de nul·litat del matrimoni, separació judicial o divorci de l’arrendatari, el cònjuge no arrendatari pot continuar en l’ús de l’habitatge arrendat quan li sigui atribuït.Reformar l’habitatge per adaptar-lo a una persona amb discapacitat


En cas que l’arrendatari, el seu cònjuge i altres persones o familiars que visquin a l’habitatge llogat tinguin una discapacitat o siguin majors de 70 anys, es podrà reformar l’habitatge, prèvia notificació a l’arrendador, per adaptar-lo. En finalitzar el contracte, si l’arrendador ho exigeix, l’arrendatari haurà de tornar l’habitatge al seu estat inicial.Obligacions de l’arrendatari


L’arrendatari té una sèrie d’obligacions al contracte de lloguer d’habitatge i la més important és el pagament del lloguer. Vegem totes les obligacions en detall a continuacióPagar el lloguer en temps i forma, així com altres despeses i impostos que es repercuteixin segons el pactat


L’arrendatari haurà de pagar la renda pactada en el termini i en la forma acordades, així com qualsevol despesa (despesa de comunitat, per exemple) o impost o tributs (com l’IBI) que se li repercuteixi.Lliurar la fiança en el moment de la signatura del contracte


Com hem comentat anteriorment, l’arrendatari haurà de lliurar al moment de la signatura del contracte de lloguer d’habitatge una mensualitat de renda en concepte de fiança juntament amb altres garanties que s’hagin pactat amb l’arrendador.


Conservar l’habitatge en bon estat i fer reparacions de deterioraments deguts a un ús normal


Una altra de les obligacions més importants de l’arrendatari és la conservació de l’habitatge en bon estat. És a dir, haurà de fer totes les reparacions que es deguin a un ús normal de l’habitatge, dels mobles i dels electrodomèstics (si són de l’arrendador).Desallotjar l’habitatge si l’arrendador ho requereix per viure ell o un familiar o si no pot pagar la renda


L’inquilí haurà de desallotjar l’habitatge en el cas que en el contracte figuri que l’arrendador us podrà requerir per al desallotjament si necessita l’habitatge per a si o per a un familiar. També haurà de desallotjar l’habitatge si no pot pagar la renda, ja que si no s’enfrontaria a un desnonament per falta de pagament.


Tal com hem vist, la llei configura una sèrie de drets i obligacions d’arrendador i arrendatari i és fonamental conèixer-los abans de llogar un habitatge. També és important llegir atentament el contracte i comptar amb un assessor immobiliari expert.

Ana Vila

Ana Vila

Saps quant val el teu habitatge?

Descobreix el valor real del teu immoble amb la nostra valoració en línia, gratuïta i en 2 minuts. 

Vols saber quant val el teu habitatge a Barcelona i Sant Cugat?

Descobreix-ho gratis en només 3 passos.

Us de cookies

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.

Política de cookies
¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Barcelona al completo.

¡Me interesa!

Quiero leer el Market Report de Sant Cugat al completo.

Vols estar al dia de les últimes tendències del sector immobiliari?